POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Esta política de privacidade establece a forma na que se xestionarán os datos persoais nesta web. É imprescindible que a leas e aceptes antes de continuar navegando. Nesta declaración de privacidade explícase que datos persoais recopilamos dos nosos usuarios e como os utilizamos. Lé a nosa política de privacidade detidamente antes de facilitar os teus datos.

Esta web respecta e coida os datos persoais dos seus usuarios. Como usuario, debes saber que os teus dereitos están garantidos.

Nunca solicitamos información persoal a menos que sexa realmente necesaria para prestar os servizos que nos requiras.

Nunca compartimos información persoal dos nosos usuarios con ninguén, agás para cumprir coa lei ou no caso de contar coa túa autorización expresa.

Nunca utilizaremos os teus datos persoais con fins diferentes aos expresados nesta política de privacidade.

TALLER ABIERTO adecuou esta web ás esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumple tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

 • Responsable do tratamento dos teus datos persoais: Ana Barreiro Blanco
 • Identidade do Responsable: Asociación cultural urbana taller abierto
 • NIF: G94088507
 • Enderezo: Plaza de la Estrella 4, bajo. 36002 Pontevedra
 • Correo electrónico: info@tallerabierto.gal
 • Actividade: realización de proxectos educativos, artísticos e culturais 

A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais que nos envíes a través dos formularios da web recibirán o tratamento de datos de “Usuarios da web e subscritores”.

Para o tratamento dos datos dos nosos usuarios, implementamos todas as medidas técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.

Como obtemos os teus datos?

Os datos persoais que tratamos en TALLER ABIERTO proceden de:

 • Formularios de contactos.
 • Formularios de reserva de praza para eventos.

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

Cando un usuario se conecta con esta web, facilita información de carácter persoal, entre a que podemos atopar o seu nome, correo electrónico, IP, teléfono de contacto, entre outros. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento (que se almacenará en formato de correo electrónico con marca de tempo e IP) para recopilar, xestionar, utilizar e almacenar en tallerabierto.gal, nas condicións que describe o aviso legal e esta política de privacidade.

En tallerabierto.gal existen diferentes sistemas de captura de información persoal e tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura:

Formularios de contacto: Aquí solicitámosche o teu nome, correo electrónico e, opcionalmente, dependendo do caso, máis datos. Pedímosche estes datos para poder responder ás dúbidas, preguntas, comentarios ou solicitudes de información, orzamentos ou servizos que fagas a través destes formularios. Estes datos estarán ubicados nos servidores de DINAHOSTING.

Existen outras finalidades polas que tratamos os teus datos persoais:

Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a esta web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece esta web.
Tamén recollemos outros datos non identificativos que se obteñen mediante algunhas cookies que se descargan no ordenador do usuario cando navega nesta web, e que se detallan na política de cookies.

De acordo co establecido no regulamento xeral de protección de datos europeo (RGPD) 2016/679, TALLER ABIERTO será responsable do tratamento dos datos correspondentes a usuarios da web e subscritores.

Principios que aplicaremos á túa información persoal

O tratamento dos datos persoais do Usuario someterase aos seguintes principios recollidos no artigo 5 do RGPD:

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: requirese en todo momento o consentimento do Usuario previa información completamente transparente dos fins polos cales se recollen os datos persoais.
 • Principio de limitación da finalidade: os datos persoais serán recollidos con fins determinados, explícitos e legítimos.
 • Principio de minimización de datos: os datos persoais recollidos serán únicamente os estritamente necesarios en relación cos fins para os que son tratados.
 • Principio de exactitude: os datos persoais deben ser exactos e estar sempre actualizados.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: os datos persoais só se manterán de forma que se permita a identificación do Usuario durante o tempo necesario para os fins do seu tratamento.
 • Principio de integridade e confidencialidade: os datos persoais serán tratados de xeito que se garanta a súa seguridade e confidencialidade.
 • Principio de responsabilidade proactiva: o Responsable do tratamento será responsable de asegurar que se cumpren os principios anteriores.
 • Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos:

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en TALLER ABIERTO estamos tratando os seus datos persoais.

As persoas interesadas teñen dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos persoais relativos á persoa interesada
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión
 • Solicitar a limitación do seu tratamento
 • Oporse ao tratamento
 • Solicitar a portabilidade dos datos

As persoas interesadas poderán acceder aos seus datos persoais, así como solicitar a rectificación dos datos incorrectos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión, entre outros motivos, cando os datos xa non sexan necesarios para os fins cos que foron recollidos. En determinadas circunstancias, as persoas interesadas poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso no cal só se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, as persoas interesadas poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. TALLER ABIERTO deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Como interesado, tes dereito a recibir os datos persoais que te incumban, que nos proporcionaches, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento cando:

 • O tratamento se basee no consentimento.
 • Os datos sexan facilitados pola persoa interesada.
 • O tratamento se realice por medios automatizados.
 • Ao exercer o teu dereito á portabilidade dos datos, terás dereito a que os datos persoais se transmitan directamente de responsable a responsable cando sexa tecnicamente posible.
 • As persoas interesadas tamén terán dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideran que o tratamento de datos persoais que lles concerne infrinxe o Regulamento.
 • Legitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento.

Para contactar ou realizar comentarios nesta web requirese o consentimento coa presente política de privacidade.

A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos está baseada no consentimento que se che solicita, sen que, en ningún caso, a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

A que destinatarios se comunicarán os teus datos?

Algunhas ferramentas que utilizamos para xestionar os teus datos son contratados por terceiros.

Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, TALLER ABIERTO comparte datos cos seguintes prestadores, baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

Navegación

Ao navegar por tallerabierto.gal, pódense recoller datos non identificables, que poden incluír direccións IP, ubicación xeográfica (aproximadamente), rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar ao usuario. Utilizamos estes datos para administrar o sitio e recadar información demográfica e estatística sobre o conxunto de clientes.

Segredo e seguridade dos datos

TALLER ABIERTO comprométese a usar e tratar os datos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizaros de acordo coa finalidade do mesmo, así como a cumprir coa súa obriga de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos.

Esta web inclúe un certificado SSL (protocolo https). Isto é un protocolo de seguridade polo cal os teus datos viaxan de maneira segura, cifrada e encriptada, na transmisión de información entre un servidor e un usuario da web.

Sen embargo, debido a que TALLER ABIERTO non pode garantir a inexpugnabilidade de internet nin a ausencia total de hackers ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, o Responsable do tratamento comprométese a comunicar ao Usuario sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que implique un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados de outra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados a ditos datos.

Os datos persoais serán tratados como confidenciais polo Responsable do tratamento, quen se compromete a informar e a garantir, por medio dunha obriga legal ou contractual, que dita confidencialidade sexa respectada polos seus empregados, asociados e todas as persoas ás que lles faga accesible a información.

Exactitude e veracidade dos datos

Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que envíes a TALLER ABIERTO, quedando exonerado de calquera responsabilidade a este respecto.

Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a manteros debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta nos formularios de contacto, subscrición e rexistro.

Enlaces a sitios web de terceiros

TALLER ABIERTO pode incluír hipervínculos ou enlaces que permitan acceder a páxinas web de terceiros distintos de tallerabierto.gal, e que, polo tanto, non son operados por TALLER ABIERTO. Os titulares destas páxinas web disporán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios ficheiros e das súas propias prácticas de privacidade.

Aceptación e consentimento

O usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consintindo o tratamento dos mesmos por parte de TALLER ABIERTO na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.

Revogabilidade

O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revogable en calquera momento comunicándoo a TALLER ABIERTO. Poderás revogar os teus datos nos termos establecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.

Os usuarios poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante solicitude escrita, datada e asinada, coa indicación do seu nome, apelidos, domicilio e fotocopia do DNI, que deberán dirixir ao domicilio de TALLER ABIERTO. que aparece nesta web, ou ben mediante o formulario de contacto.

Do mesmo xeito, o usuario pode cancelar o servizo de comunicacións automatizadas de Sayem.es, de forma que deixe de recibir correos electrónicos automáticos desde a nosa web. Para este efecto, os correos electrónicos que recibas terán un enlace de desubscrición desta funcionalidade.

Cambios na política de privacidade

TALLER ABIERTO resérvase o dereito de modificar a súa Política de Privacidade, de acordo co seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados de forma explícita ao Usuario. Recoméndase ao Usuario consultar esta páxina periodicamente para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Agradecémosche o tempo investido na lectura desta política de privacidade.

Esta Política de Privacidade foi actualizada o día 22 de maio de 2018 para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD).